Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp đại học (đợt tháng 3/2023)


Sinh viên xem thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ (đợt tháng 3/2023) tại đây: https://tdmu.edu.vn/van-bang-chung-chi/thong-bao-1