Thông báo xét tốt nghiệp bậc đại học đợt 2 năm 2022Thông báo các bạn sinh viên,
Căn cứ vào kế hoạch số 144/KH-ĐHTDM ngày 15 tháng 12 năm 2022 Về việc xét tốt nghiệp bậc đại học đợt 2 năm 2022 
Khoa Sư phạm thông báo v/v nộp chứng chỉ xét tốt nghiệp đợt 12/2022 với một số thông tin sau:

- Đối với SV học đúng tiến độ khóa học (lớp D18) nộp bản sao các chứng chỉ ngoại ngữ và tin học chỉ nộp các chứng chỉ do đơn vị ngoài trường cấp theo quy định của chuẩn đầu ra.

- Đối với sinh viên các khóa trước (D17 trở về trước): Nộp đơn Xin xét tốt nghiệp - dành cho sinh không đúng tiến độ và các chứng chỉ đầu ra theo quy định của chuẩn đầu ra.
Thời gian: từ ngày 20/12/2022 đến ngày 30/12/2022.
Link biểu mẫu: https://daa.tdmu.edu.vn/bieu-mau/5
Địa điểm: Văn phòng Khoa Sư phạm