THÔNG BÁO NỘP ĐƠN XIN TIẾP TỤC HỌC CHO CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÃ QUÁ HẠN BẢO LƯU (tính đến 15/8/2023)


 

Các sinh viên đã quá thời gian tạm dừng học (bảo lưu) theo Quy chế nhưng không nhập học trở lại và đang nằm trong diện buộc thôi học (xem danh sách). Trường hợp có nguyện vọng nhập học trở lại cần nộp Đơn xin tiếp tục học với đầy đủ chữ ký SV, Phụ huynh, Địa phương và Giám đốc CTĐT (SV bấm vào link này và chọn download Mẫu đơn BM.5A) về Văn phòng Khoa đến ngày 19/8/2023 để Nhà trường xem xét và giải quyết.

Sau thời gian này, các trường hợp không nộp đơn sẽ xử lý buộc thôi học theo quy định.