Thời gian làm thủ tục bảo lưu, học lại, thôi học và chuyển ngành HK1 năm học 2023-2024


Các bạn SV có nhu cầu bảo lưu, học lại, thôi học và chuyển ngành tiến hành làm đơn (Mẫu đơn) và liên hệ với CVHT để được hướng dẫn quy trình.

Thời gian nộp đơn về Văn phòng khoa (sau khi có đầy đủ chữ ký) đến 17h00 Thứ Ba ngày 25/7/2023. Sau thời gian này, Khoa tiến hành tổng hợp, các trường hợp nộp đơn sau thời gian này sẽ không được xử lý.