Giảng viên và sinh viên chương trình Tâm lý học tham quan thực tế Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)