LỊCH CÔNG TÁC KHOA SƯ PHẠM TỪ NGÀY 23.09 - 29.09.2019


LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 23/09 đến ngày 29/9/2019

 

 

Đơn vị

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

KHOA

 

Thứ 2

(23/9/2019)

7h30

 

Lãnh đạo trường dự Hội  nghị 50 năm thực  hiện  Di  chúc  Chủ tịch HồChí Minh

Trưởng, phó    các phòng, ban, khoa, viện,trung tâm.

(Quýthầy,  cô  có  mặt  tại Trường(cổng  1)lúc 7  giờ để xe đưa đi)

Hội trường Trung tâm Hội nghị triển lãm Tỉnh

 

 

 

Thứ 4

(25/9/2019)

08h00

Phó  Hiệu trưởng  Ngô  Hồng Điệp chủ trì họp Hội đồng Tự đánh giá cấp CTĐT theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội   dung:   Nghe  Giám  đốc   04 chương trình(GD  Tiểu  học,  GD Mầm  non,  SP  Lịch  sử,  SP  Ngữvăn)trình  bày  tóm  tắt  báo  cáo TĐG và  phòng  Đảm   bảo   chất lượng thông  qua  hệthống ĐBCL bên trong của Trường (Sổtay chất lượng

Thành viên Hội  đồng  Tựđánh  giá  cấp  CTĐT  các ngành:   GD   Tiểu   học,   GD Mầm  non,  SP  Lịch  sử,  SP Ngữvăn

(Các Quyết định số1261,    1262,    1263,    1264 ngày 30/8/2019).

 

 

 

 

 

Phòng họp 4