Thông báo kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp (đợt tháng 3/2022) và nhận giấy chứng nhận TN tạm thời


Thông báo về việc kiểm tra thông tin in bằng tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đợt tháng 3/2023):
 
+ Thông báo vui lòng xem tại đây: https://tdmu.edu.vn/van-bang-chung-chi/thong-bao-1
+ Các Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp xem tại đây: https://tdmu.edu.vn/van-bang-chung-chi/cong-nhan-tot-nghiep