Thông báo Tuyển sinh hệthường xuyên năm 2020 ( Đại học Liên thông, đại học văn bằng 2, Đại học Vừa làmvừa học)